Általános Szerződési Feltételek

Ide kattintva letöltheted az Általános Szerződési Feltételeket

 1. Bevezető
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Meplab Solutions Kft. (Székhely: 1026 Budapest, Széplak utca 19., Adószám: 26515401-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-329692, KSH szám: 26515401-5829-113-01.) továbbiakban, mint Szolgáltató és a szolgáltatást megrendelő Felhasználó (továbbiakban együttesen említve „Felek”) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket, az Érettségi+ applikáció (a továbbiakban: Applikáció) felhasználásának a feltételeit és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
  • Felhasználónak minősül minden természetes, vagy jogi személy, illetve személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy egyéb szervezet, aki, vagy amely igényli, vagy használja a Szolgáltatásokat és az Applikáción regisztrál, vagy nem regisztrál, de az applikációt használja. Az Applikáción való regisztrációval, illetve az Applikáció által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et.
 2. A regisztráció és felhasználói fiók
  • Az applikáción található bizonyos Tartalmak eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztrációhoz szükséges egy valós e-mailcím és egy jelszó megadása, amelyek alapján a rendszer automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot (továbbiakban Fiók). A regisztráció csak a 16-odik életévüket betöltöttek számára lehetséges. A regisztráció díjmentes. A regisztráció távollévők között kötött szerződésnek minősül. A szerződés szövegét (jelen ÁSZF-et) a Szolgáltató tartós adathordozónak számító, e-mailben juttatja el részedre, a regisztráció során megadott e-mail címre. A létrejövő Fiók adatai a jelszó, a felhasználó e-mailcíme és neve.
  • A szolgáltató nem tud semmilyen felelősséget vállalni a hibásan megadott e-mailcím miatt előforduló problémákért. Minden olyan kárért, amely hibás vagy érvénytelen e-mail cím megadása miatt következik be, kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.
  • Ugyanazon felhasználó több különböző készülékről való egyidejű bejelentkezése tilos! Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a bejelentkezések blokkolására (a legutolsó bejelentkezési kísérlet kivételével). Az ebből a blokkolásból eredő esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, reklamációt nem fogad el. A Felhasználó Fiókját nem ruházhatja át más személyre, és nem használhatja fel más személy Fiókját.
 3. Az applikáció használatának menete
  • Az Applikációra díjmentesen lehet regisztrálni, amely után Felhasználó hozzáférhet a csak regisztráltak számára elérhető Tartalomhoz. Felhasználó értesítő levelet kap a regisztrációjáról, és a regisztrációval kapcsolatos technikai információkról. A Weboldalon található ingyenes és regisztráltak számára ingyenes Tartalmat a Felhasználó korlátlanul megtekintheti.
  • A weboldalon található díjköteles tartalmak megtekintéséhez a díjat meg kell fizetni. A díj megfizetését követően ezek a tartalmak a Felhasználó által korlátlanul megtekinthetőek. A díj megfizetése bankkártyás fizetéssel történhet. Internetes vásárlások esetén a fogyasztókat 14 napos elállási jog illeti meg. Ez az elállási jog azonban a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetére (jelen esetre) nem vonatkozik, ha a Szolgáltató a szolgáltatást a Felhasználó, kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.
  • Felhasználó nyilatkozik, hogy a vásárlás előtt jelen ÁSZF részletesen tájékoztatta arról, hogy nem tárgyi adathordozón vásárolt tartalomról van szó és tudomásul veszi, hogy a vásárlást követően nem élhet elállási jogával.
  • A Díj megfizetését követően a megvásárolt tartalmak azonnal megtekinthetővé válnak. Egyéb fizetési módokat a Szolgáltató egyedi elbírálás alapján mérlegelhet, akár meg is tagadhatja azt. Amennyiben Felek egyeztetése alapján Szolgáltató engedélyezi az egyéb fizetési módot, úgy megküldi Felhasználó számára a szolgáltatásról kiállított számlát, melyet Felhasználó 8 naptári napon belül köteles rendezni. A tananyagok megtekinthetőségének kezdete a megfizetett díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 5 munkanapon belül.
  • A megvásárolt tananyagokat a Felhasználó korlátlanul megtekintheti, de azokat harmadik fél számára nem juttathatja el. A megfizetett díj nem tartalmazza a megtekintési jogon kívüli egyéb felhasználási jogokat, így például a másolás, sokszorosítás, idegen nyelvre történő fordítás, harmadik fél számára történő továbbítás, nyilvános helyen történő bemutatás, harmadik fél számára az oktatóanyagok segítségével nyújtott oktatási tevékenység jogát.
 4. Szerzői jog
  • Az applikációban található tartalmak, vizuális interfészek, grafika, design, számítógépes kód (beleértve a forráskódot vagy tárgyi kód), szoftverek, szolgáltatások, tartalom, oktatási anyagok és bármilyen egyéb tartalom (továbbiakban Tartalom) mind szerzői jogi védelem alatt állnak. Az applikáció tulajdonosa és üzemeltetője a Meplab Solutions Kft, az applikációban található oktatási tartalmak szerzői jogi tulajdonosai a továbbiakban együttesen említve Tulajdonosok.
  • Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, hogy az Applikációban található tartalmak részének, vagy egészének másolása, azoknak akár analóg, akár digitális úton történő tárolása, rögzítése, újra előállítása, letöltése, szerkesztése minden esetben a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok előzetes, írásos engedélyével történhet. Az Applikáció bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. Az ezek megszegéséből eredő minden kárért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, illetve minden egyéb intézkedést a szerzői jogok védelmében megtehet.
  • Felhasználó vállalja, hogy az Applikációban található tananyagokat – a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok előzetes, írásos engedélye nélkül – harmadik fél számára nem teszi közzé, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, további oktatási célra nem használja, nem értékesíti. Az Applikáció bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő megosztása, nyilvánosság felé közvetítése, jogtalan használata, fájlmegosztó oldalakra való feltöltése vagy bármilyen más módon történő megosztása tilos.
  • A szerzői jogi törvény értelmében a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok követelhetik a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelhetik a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől. Követelhetik, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról. Követelhetik a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelhetik a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. A törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet. Jogtalan felhasználás esetén a jogsértő 10 000 forint / nap / mű, de minimum 150 000 Forint összegű jogdíj megfizetésére köteles.
 5. Felhasználók számára tiltott tevékenységek
  • Ha regisztráltál az Érettségi+ applikációban, vagy nem regisztráltál, de az applikációt használod, akkor, felhasználóként elfogadod, hogy többek között, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységek tilosak számodra az oldal használata során.
  • Tilos az applikáció kereskedelmi vagy oktatási célra történő felhasználása. Az oldal és a kapcsolódó szolgáltatások kizárólagos célja a személyes használat. Bármilyen ettől eltérő felhasználáshoz az üzemeltető írásos engedélye szükséges.
  • Tilos bérbe vagy kölcsönbe adni a Felhasználó által létrehozott Fiókot.
  • Tilos az applikáció használata bármely törvényellenes célra, vagy olyan célra, amely megsérti a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jog szabályait.
  • Tilos eltávolítani, megkerülni, vagy más módon zavarni az applikáció biztonságával kapcsolatos funkciókat, valamint tilos megzavarni, megkerülni azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák az oldal jogosulatlan vagy nem szabályos használatát.
  • Tilos visszafejteni, feltörni, vagy más módon támadást intézni az applikáció forráskódja ellen.
  • Tilos az applikációban található oktatási anyagok elektronikus úton történő vagy egyéb módon történő másolása vagy tárolása még akkor is, ha ez saját tanulási célok miatt történik.
  • Tilos az applikációban található bármilyen oktatási vagy egyéb tartalom feltöltése harmadik fél által elérhető tárhelyekre, felhő alapú szolgáltatásokba, email-fiókokba, vagy egyéb közösségi tartalommegosztó oldalakra.
  • Tilos szándékosan zavarni, akadályozni, veszélyeztetni az applikáció működését.
 6. Nemgaranciák
  • A Felhasználó az applikációt a saját felelősségére használja. Az applikációban közzétett összes adat, információ, szoftver, oktatási anyag tartalmazhat hibákat. A Felhasználó elfogadja, hogy a tartalmakat ezekkel a hibákkal együtt használja. A Szolgáltató törekszik ezen lehetséges hibák javítására, de erre garanciát nem vállal.
  • Szolgáltató az Applikációban található tartalmak után nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben bármilyen vizsgát, számonkérést, dolgozatot nem sikerül teljesítenie, úgy Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesít, a Szolgáltató felelősségét ezzel kapcsolatban kizárja.
  • Az Applikációban található Tartalomért, annak bármely oktatási intézmény tananyagához való illeszkedéséért, a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ebből eredő közvetlen vagy közvetett kárt, elmaradt hasznot vagy veszteséget nem téríti meg.
  • Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és az Applikáció használatára, illetve a tartalmak internetről történő letöltésére.
 7. Elérhetőség és karbantartás
  • A rendszeres karbantartás miatti Szolgáltatás-szünetelésre (vagy korlátozásra) többek között a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hálózat, szerver infrastruktúra, vagy szoftver alkalmazás karbantartása, felújítása, frissítése, cseréje, átalakítása miatt kerülhet sor. A szüneteléssel járó karbantartási munkálatokról Szolgáltató a szünetelést 5 naptári nappal megelőzően előzetesen emailben, vagy hírlevélben, vagy az Applikáció információs felületén értesíti Felhasználót. A tervezett karbantartásokon felül előforduló javításokat a Szolgáltató igyekszik a lehető leghamarabb elvégezni.
  • A Szolgáltató ugyanakkor nem vállal semmilyen felelősséget az internetszolgáltató hibájából keletkező kimaradásokért vagy nem megfelelő minőségű elérhetőségért, továbbá szintén nem vállal felelősséget a szerver üzemeltetése során, a szerverüzemeltetőnél keletkező problémákért. Ezen problémák kijavítása nem a Szolgáltató hatáskörébe tartozik.
 8. Hibabejelentés, hibajavítás
  • A Szolgáltatásban észlelt hibák bejelentésére a info@erettsegiplusz.hu e-mail címen keresztül van lehetőség. A bejelentett hibát rögzítjük és nyilvántartásba vesszük, és amilyen hamar tudjuk, javítjuk. A műszaki hibabejelentés igénybevétele során tudnunk kell az alábbi információkat: Felhasználó neve, email-címe, a hiba/probléma észlelése során milyen érzékelhető jelenségeket tapasztalt.
 9. Felhasználó nyilatkozatai, kötelezettségei
  • Mint Felhasználó vállalnod kell, hogy az itt felsorolt valamennyi pontban foglaltakat magadra nézve kötelezőnek fogadod el. Ha bármelyik ponttal kapcsolatban van bármi olyan, amit nem tudsz elfogadni vagy betartani, úgy nem vagy jogosult az applikáció használatára és felszólítunk, hogy fejezd is be az applikáció használatát. Amennyiben egyet tudsz érteni az itt felsoroltakkal, elfogadod és betartod azokat, akkor hatékony felkészülést és sikeres érettségi vizsgát kívánunk.
 10. Szolgáltató nyilatkozatai
  • Az Applikációban található tartalmak nem minősülnek hivatalos felsőoktatási kiadványoknak. Szolgáltató nem garantálja az oktatóanyagok hibamentességét, és nem garantálja, hogy a Felhasználó aktuális tanulmányainak megfelelően mindent és olyan formában talál meg az Applikációban, amiket és ahogyan azt neki az oktatási intézményében tanították. Mindezekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ebből eredendő kárt vagy veszteséget nem térít meg. Felhasználó ezt az Applikáció használata során kifejezetten tudomásul veszi. Ellenkező esetben kérjük ne regisztráljon és ne használja az Applikációt.
  • Szolgáltató kijelenti, hogy az Applikációban található tartalmakkal senkit nem akar megbántani, vagy inzultálni.
  • Szolgáltató a hozzáférést indoklási kötelezettség nélkül, bármely esetben megtagadhatja, ha egyoldalú döntése alapján bármely olyan veszélyt észlel, amely hátráltathatja, veszélyeztetheti az Applikáció üzemelését, vagy az bármely okból kifolyólag jogszabálysértő lehet.
  • Egyik fél sem felelős a másik fél felé bármely késedelem, vagy mulasztás esetén, amennyiben az olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől független (mint például háború, felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa stb.). Amennyiben e körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek és amennyiben erről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a másik felet.
  • Szolgáltató nem vállal felelősséget az Applikáció és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért.
 11. Az ÁSZF hatálya és közzététele
  • Ezek az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2018. november 17. napjától határozatlan ideig hatályos. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi az www.erettsegiplusz.hu weboldalon, valamint a Felhasználó regisztrációja során a Felhasználó által megadott e-mail címre megküldi. Az applikáció Felhasználójaként kötelezettséget vállalsz arra, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadod, betartod és változásait nyomon követed. Amennyiben a jelen ÁSZF-et nem fogadod el, úgy nem vagy jogosult az Applikáció használatára, illetve az Applikáció által kínált szolgáltatások igénybevételére.
  • A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a weboldalon. Az ÁSZF változásáról a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címen tájékoztatja a felhasználókat. A felhasználási feltételek módosításának hatályba lépését követően az Applikáció használatára a módosított felhasználási feltételek vonatkoznak. A felhasználási feltételek megváltozásának elfogadását jelenti, ha a felhasználó a feltételek megváltozását követően nem kezdeményezi a szerződés felmondását.
 12. Felmondás
  • Ezen megállapodást a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltató felmondhatja rendkívüli úton amennyiben a Felhasználó tevékenységével megszegi az ÁSZF valamely pontját, valamint felmondhatja rendes felmondással.
  • A rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját előzetes tájékoztatás nélkül felfüggeszteni vagy törölni. Abban az esetben, ha a felhasználó díjköteles tartalmakkal is rendelkezik rendkívüli felmondás esetén a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató általi kártalanításra, így nem jogosult a tartalmak díjának számára történő visszatérítésére sem. A Felhasználó ezt tudomásul veszi.
  • Rendes felmondás esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót harminc (30) nappal korábban írásban értesíteni megnevezve a felmondás okát. Abban az esetben, ha a felhasználó díjköteles tartalmakkal is rendelkezik és ezek lejárati ideje a felmondási időn kívül esik, úgy a Felhasználó jogosult a Szolgáltató általi kártalanításra, amely semmilyen esetben sem haladhatja meg a Felhasználó által az érintett szolgáltatásra befizetett díjat. A Felhasználó ezt tudomásul veszi.
  • A megállapodás bármikor felmondható a Felhasználó részéről is, amennyiben kezdeményezi Fiókjának törlését. A Fiók törlésével minden adatod elvész, beleértve az összes előfizetésedet is. Ebben az esetben semmilyen kártérítésre, veszteség vagy elmaradt haszon megtérítésére és díj visszafizetésre sem vagy jogosult. A Fiók törlésével kijelented, hogy ezt tudomásul veszed és elfogadod. Amennyiben a felmondást követően ismét a weboldalra látogatsz, úgy azzal ismételten el kell fogadnod és be kell tartanod a weboldal felhasználási feltételeit.
  • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy törölni, amennyiben a Szolgáltató erre felhívja a Felhasználó figyelmét 6 hónappal a felfüggesztés vagy törlés előtt. Ebben az esetben a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató általi kártalanításra, így nem jogosult a tartalmak díjának számára történő visszatérítésére sem. A Felhasználó ezt tudomásul veszi.
 13. Jogviták rendezése
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Felhasználó és a Szolgáltató igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ezen eljárás a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított harminc napon belül nem vezet eredményre, Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére a pertárgy értékétől függően hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz fordulnak.