Részvételi szabályzat (ITT letöltheted)

1.Az Akció megnevezése: „Érettségi+ Pénzvisszafizetési Garancia”, továbbiakban „Akció”.

Az Akció Szervezője és egyben Lebonyolítója: Meplab Solutions Kft.. (1026 Budapest, Széplak utca 19.) továbbiakban „Szervező”.

2.Az Akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magánszemély.

3.Az Akció 2019. március 1-től 2019. április 3-ig tart.

4.Az Akció mechanizmusa és a visszatérítés feltételei:

Azon vásárló részére, aki 2019. március 1. és 2019. április 3. között Magyarországon az Érettségi+ applikációban tananyagot vásárol és a vásárolt tananyag tantárgyából a vásárolt tananyag szintjén tett érettségi vizsgájának eredménye nem éri el a 60%-ot és ezt a hivatalos érettségi bizonyítvány kézhezvétele utáni 15 napon belül a bizonyítvány fénymásolatával és a vásárlást igazoló számla elektronikus úton Szervező részére való megküldésével igazolja, a Szervező a bizonyítvány és számla beérkezésétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással visszatéríti a vásárolt tananyag teljes árát.

Az Akcióban résztvevő termékek:

B. Mátyus Gyöngyi -Bori István: Történelem érettségi Témavázlatok I. Emelt szint és 200+ gyakorló feladat

B. Mátyus Gyöngyi -Bori István: Történelem érettségi Témavázlatok I. Középszint és 200+ gyakorló feladat

Varsányi József: Magyar nyelv és irodalom kidolgozott érettségi témák I. Középszint

5.Feltételek:

Az Érettségi+ Pénzvisszafizetési Garancia kizárólag az Akció időszaka alatt – 2019. március hó 1. napja és 2019. április hó 3. napja között – az Érettségi+ applikáción belül megvásárolt a 4. pontban felsorolt termékekre vonatkozik. Egy vásárló akkor jogosult a pénzvisszafizetésre, ha a 2019-es tanévben a vásárolt tananyag tárgyából a vásárolt tananyag szintjén tett érettségijének eredménye nem érte el a 60%-ot, továbbá a hivatalos érettségi bizonyítvány kézhezvételét követő 15 napon belül az alábbi e-mail címre elküldi a vásárlást igazoló elektronikus számlát, valamint az érettségi bizonyítvány másolatát és a bankszámlaszámot*, melyre a visszatérített összeget kapni szeretné.

E-mail cím: info@erettsegiplusz.hu

6.A pénzvisszafizetés menete:

A visszatérítési igény beérkezését követően a Szervező ellenőrzi a Feladó pénzvisszatérítésre való jogosultságát.

Amennyiben a Feladó jogosult pénzvisszatérítésre, a vételárat a beérkezéstől számított 30 napon belül a megadott bankszámlaszámra banki átutalással visszautaljuk.

Az akció kizárólag természetes személyekre érvényes.

Az akció kizárólag a Magyarországon vásárolt termékekre vonatkozik.

A vételár visszafizetésének feltétele a fenti követelmények maradéktalan teljesítése. A Szervező a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizár minden felelősséget.

A sikertelenül kézbesített e-mailekért a Szervező a felelősséget nem vállalja.

Amennyiben a Szervező bármilyen hiányt fedez fel a vásárló által küldött igénylésben, úgy telefon és/vagy e-mail útján – egyeztetés céljából – felveszi vele a kapcsolatot.

A pénzvisszatérítés kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a fentiekben felsorolt (5. és 6. pont) minden feltételnek hiánytalanul megfelel a reklamációs igény.

7.A Szervező jogai

Az Akcióban résztvevő termékek érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az Akcióval, illetve az abban résztvevő termékekkel kapcsolatos bármely visszaélés, manipuláció esetén a megfelelő jogi lépéseket megtegye, illetve a szükséges hatósági eljárásokat kezdeményezze.

A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt az Akció során, az Akció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az Akció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a vásárlóknál felmerülő károkért való felelősséget.

8.Adatvédelem

A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó az Akció keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak az Akció keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Meplab Solutions Kft. (1026 Budapest, Széplak utca 19.) felel, mint adatkezelő.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen akciót nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra.

Önnek az akcióban való részvételhez az alábbi személyes adatokat kell megadnia:

Név

Cím

Telefonszám

Születési év

Bankszámla száma

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: Az akció lebonyolítása, pénzvisszatérítés teljesítése, kapcsolatfelvétel. Ön kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A résztvevő (érintett) a részvétellel hozzájárulását adja személyes adatainak tárolására, valamint a Szervező jelen Szabályzatának (adatvédelmi politikájának) megfelelő kezelésére.

Az akcióval kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és a teljesítéshez nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg.

Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb az akció befejezését követően 90 napig. Ezen felül a Szervező a pénzvisszatérítésben részesülő személy adatait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2027.07.31-ig őrzi meg. (az akció lezárásától számított 8 év).

Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: info@erettsegiplusz.hu  vagy Meplab Solutions Kft., 1026 Budapest, Széplak utca 19. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolunk.

Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak a Meplab Solutions Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.

Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy a Meplab Solutions Kft. az Akció során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük az akció résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk, valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.

Elérhetőségeink:

Postai úton: Meplab Solutions Kft., 1026 Budapest, Széplak u. 19.,

Elektronikus levélben: info@erettsegiplusz.hu e-mail címen

Az Akcióban való részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen szabályzatban és az annak részét képező Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

A vásárlók a visszatérítési igény elküldésével a jelen Részvételi Szabályzatban és annak részét képező adatkezelési szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2019. február 28.